Medlemsvilkår

Her finder du vores medlemsbetingelser

Det er vigtig, at du som medlem er bekendt med vores betingelser

Læs medlemsvilkårene her

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre og kan ej heller overdrages til tredjemand. I tvivlstilfælde kan BlueFitness forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, betalingskort m.m. har melemmet til enhver tid ansvar for at holde opdateret. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den anførte periode. BlueFitness kan bede om at se billedlegitimation eller tage foto af dig som udelukkende vil være til brug for vore stamoplysninger om dig.

§2 Medlemsbetingelser
BlueFitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret samt varslet på hjemmesiden og via e-mail til alle medlemmer, der har opgivet en gyldig e-mailadresse.

§3 Betaling
Ved indmeldelse giver du samtykke til, at der oprettes en DIBS-aftale med automatisk kortbetaling på dit betalingskort. Der er tale om et løbende medlemskab, hvor den månedlige ydelse automatisk bliver trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af medlemskabet.
Du giver ved indmeldingen endvidere samtykke til, at BlueFitness opbevarer dine stamoplysninger og i fald af misligholdelse som eksempelvis manglende betaling forbeholder BlueFitness sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

$4 For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.
Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Din adgang til centeret spærres, indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af BlueFitness.

$5 Varighed af medlemskab
Ved et DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til § 6.

$6 Opsigelse
Opsigelsesfristen for DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt på e-mail info@bluefitness.dk .

$7 Bero / pause
Et DIBS medlemskab kan sættes i bero / på pause i op til 3 måneder pr kalenderår. Ved oprettelse af en bero-periode er der en engangsbetaling på kr. 49,- som trækkes på medlemmets betalingskort.

$8 Ændringer i priser og medlemsvilkår
BlueFitness forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail til de medlemmer, der har oplyst gyldig e-mail adresse senest 45 dage, før ændringerne træder i kraft.

$9 Træning og ophold i centeret
BlueFitness er vores alles sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. BlueFitness er også et røgfrit område, både inde og ude.

Al træning og ophold i BlueFitness foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i BlueFitness.
Unge under 15 år må ikke træne i centeret med mindre det er godkendt af en forælder. Børn der ikke er medlemmer i BlueFitness må kun opholde sig i træningsområder i følgeskab med en voksen.

Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper.
Udstyr og faciliteter skal ryddes op og rengøres, efterhånden som træningen skrider frem.

Vi henviser til begrænset brug af mobiltelefoner under træning af hensyn til andre medlemmer.
Det er ikke tilladt at tage fotos eller filme andre i BlueFitness uden deres samtykke.

Vores åbningstider skal respekteres og centeret forlades ved lukketid.

$10 Værdigenstande
Værdigenstande kan opbevares i garderobeskabe, der aflåses med egen hængelås. BlueFitness garanterer ikke for tab pga. tyveri eller tingskade fra skabe eller andet sted i huset.

Tasker i træningsrummet er ikke tilladt.

$11 Misligholdelse af medlemskabet
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af udstyr og redskaber mm., herunder overholdelse af husets ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af medlemskabet og dermed vores indgåede aftale.
Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller BlueFitness’s ansatte kan BlueFitness uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt.
Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller overdragelse af medlemskab. Overdragelse af medlemskab hvorved man giver udefrakommende adgang til centeret og træningsfaciliteterne medfører en afgift på 500,00 kr., der bliver opkrævet via abonnement samt øjeblikkelig udelukkelse fra centeret.

$12 Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af BlueFitness er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. BlueFitness tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret, forkert træning eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

$13 Personoplysninger/informationer/nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til, at BlueFitness må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk og løbende kan sende nyheder og information per e-mail. Denne service kan dog fravælges ved skriftlig meddelelse til BlueFitness.

$14 Fortydelsesret
Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

$15 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

$16 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med DIBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via internettet.

$17 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Medlemsoplysninger” – ”Betalingsoplysninger”. Ved kontakt til BlueFitness kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte.
Overholdes dette ikke, kan BlueFitness uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

$18 Antidoping
Doping er forbudt og eventuelt salg og brug i centeret betyder øjeblikkelig udelukkelse og vil blive meldt til politiet.
Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark skulle komme til centeret og forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark.
En positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.